Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach


1 IX – 31 X 2010 r.


(według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00) 


Powszechny Spis Rolny 2010 to przeprowadzane na terenie całego kraju badanie, pozwalające opisać sytuację społeczną i gospodarczą polskiego rolnictwa. Spis umożliwi m.in.: zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, opisanie zmian, jakie zaszły
w polskim rolnictwie od ostatniego spisu rolnego w 2002 r. oraz wykonanie zobowiązań międzynarodowych.


Dane z PSR 2010 będą wykorzystywane przy podejmowaniu wielu decyzji, w tym oddziałujących bezpośrednio na obszar rolnictwa (polityka rolna, struktura agrarna, programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich).


Podstawą prawną przeprowadzenia PSR 2010 jest:


rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008  z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321
z dnia 1 grudnia 2008 r.)

ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 126, poz. 1040),

Dane zbierane będą w następujący sposób:


przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe zostaną zasilone danymi pochodzącymi z systemów informacyjnych,

samopis internetowy (CAII) w dniach – 1 IX – 17 X,

wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI)
w dniach 8 IX – 31 X,

wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI) w dniach 8 IX - 31 X.

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany będzie formularz elektroniczny.


Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne zbierane i gromadzone podczas prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej.


Pytania można zadawać na stronie internetowej www.stat.gov.pl, w części „pytania do GUS”. Odpowiedzi na pytania dotyczące spisu udziela również Rzecznik Prasowy Prezesa GUS (spis@stat.gov.pl ; rzecznik@stat.gov.pl).

Dodana: 31 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2010 10:43